18 فوریه

  • از دست میدهیم آنچه راکه فکر میکردیم روزی از آن ماست و چه میدانستیم از برای ما نبوده و خلوص خاص طبیعت بوده که چون انسانیم اتفاق می افتد و اگر خود پرستی امان دهد در دایره خواهیم بود و اگر نه که خدایمان سرانجام دهد.
  •  خدایا خودت بگو چطور از خجالتت در بیام.
/ 0 نظر / 7 بازدید