۴ مارچ

چقدر گدائی محبت ميکنی ؟؟

چقدر توجه ميخواهی تا احساس کنی که خوشحالی و همه چيز خوب است ؟؟

کافی نيست اين همه داشته ها برای تو؟؟

کافی نيست اين همه بودن ها برای تو؟؟

خسته نشدی از اين همه تکرار داستانهای مکرر؟؟

خسته نشدی بس که شکستی و شکسته شدی ؟؟

روزی فرا خواهد رسيد

که حتی من هم

مثل آنانی که اين جملات را بر زبان راندند 

دستخوش فراموشی تو ميشوم.

اما ديگر مهم نيست

چون هيچوقت

نفهميدی که چقدر خواهرانه ميتوانستم دوستت داشته باشم

اما تو هرگز ساده نبودی

تو از من نبودی

اين ميل سير نشدنی تو به مطرح شدن مرا رنج ميدهد

مدتهاست که رنج ميدهد

شايد من عاميم

اما با نداشته هام

هميشه شادم

و

تو

در

حسرت

بوده ای

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
مرغ دريايی

زيکی اينا رو واسه کی نوشتی ؟ هر چی خوندم نتونستم متوجه بشم فقط چند تا حدس زدم که مخاطبت کي ميتونه باشه اما مطمئن نيستم اگه مسلئه ای نبود بهم بگو

رونيکا

اگر مساله ای نبود به منم بگودنيا را برايت شاد شاد ؛‌ و شادی را برايت دنيا دنيا آرزومندم http://ronika.persiangig.com/other/Ronika/1386.gif سال نو مبارک