17 تیر 88

خدایا فردا

کشورم و تک تک جوونای توی خیابون رو

به تو می سپارم

.

.

.

ایرانم...اما دور تر از همیشه...

/ 1 نظر / 10 بازدید
farib

فردا! 18 تیر! این گردش ایام آیا در انتظار ثبت خاطره ای ابدیست ؟ یا همه چیز تمام خواهد شد!