11 سپتامبر

اینجا       ایران       است

جایی که هر سال به دیدن آمدنش گویی شده زیارت و ماندن درش شده اجبار

جایی که  گشت ارشادم میکند به جای پدر

جایی که بیمارستان کودکان

خالی است از یک عروسک

اینجا        ایران        است

 با مردان هیز و زنان رستاخیز

دخترانش را دیگر نمیشناسم

چه راحت افسار پاره میکنند

و پسرانش خوب میدانند که حوض نقاشی چیست

اینجا        ایران        است

جایی که به برادر کشی افتاده اییم در درونش و هیچ نمیدانیم

افطاریمان و شامش رنگین تر از هر سفره اییست

و یادمان میرود سادگی چیست

و چای و نبات کجاست

اینجا حتی دیگر نمیشود سبزی خورد

مگر میشود ریحان هم مسموم باشد؟

وای بر ما که نان و پنیرمان بی سبزیست

 

آری   اینجا فقط همان ایرانست

و من  فقط همان ایرانی

 

 

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
جهانگرد

سلام بله اینجا ایران است اما ان ایران قدیمی که شما با خود به خاطر سپردید و با خود به همراه بردید نیست این ایران تغییر کرده واین ایرانی به نسبت تغییرات ایران تغییر کرده اما ایران هنوز ایران است و ایرانی هنوز ایرانی گرچه با سابق با واقعیت فاصله گرفته اند وتو گویی تغییر ماهیت داده اند

mehdi fatemi

شعرت تاثیر گذار بود ، کمی من رو ترسوند .. شاید آدمهای باحال واهل زندگی با خودشون زندگی رو از ایران بردن