26 می

لطفاً با لحن و آهنگ سوسن خانم مطالعه فرمایید!

هوگو چاوز، ابروکمون، چشم عسلی، رفیقمون /
می خوام بیام وطنتون /
- قدمت رو چشم! /
وام بیارم براتون /
- آفرین داداش /
می خوام بیام وطنتون، وام بیارم براتون، بگم شدم عاشق کشورتون، می خوام بشم هم پیمانتون! /
می خوام بیام دیپلماسی، نگو نه...نگو نمیشه /
وامی که میدم زیاده، تازه زیادترم میشه! /
هوگو چاوز، ابروکمون، چشم عسلی، رفیقمون /
بابا می خوام بیام گردشگری، نگو نه...نگو نمیشه /
میشم فدات، پول میارم برات، می ریزم به پات؛ تو هر چی بخوای! /
حالا نمه نمه بیا کار سیاسی! هوگو چاوز بیا دیپلماسی! /
* میگم دست بده هومن /
* میگی اسمم هوگوئه! نه هومن! /
* حالا هوگوئه، موگوئه، توگوئه، لوگوئه، هر چی باشه، هوگو باشه! /
* هوگو چاوز یه دونه باشه، چکمه ی سفید پاشه! /
* یه ذره بیشتر بیا پیش ما! /
* نیای میشیم روانپریش ما! /
* پارازیت میندازی رو دیش ما! /
* تازه می بریمت به کیش ما! /
صبح زود میام ونزوئلا! اگه خواب نمونی و بیدار بشی /
بعد دو سال راه میندازیم یه شرکت گنده لوله کشی /
لباس محلی برام می پوشی.../ منم کاپشن پاییزه ی کشی..!/

/ 0 نظر / 8 بازدید