10 اگوست

انار و شکوفه و زیتون

 

این باغ را که با میخ

به گوشه دیوار کوبیده اند

نقشه جغرافیای سرزمین من است

از پشت شاخه های زیتون که نگاه کنی

سبز میشود

از پشت شکوفه های سیب

سفید

و از پشت خوشه های رسیده انگور

سرخ سرخ

سبز و سفیدش را داس ها

هرس که نه!

{...} از ریشه

له کرده اند

و خاک خیابانهایش لکه دار

بادانه های انار

که قطره قطره

از انقلاب

تا

آزادی

 

                                      از ناهید کبیری

/ 0 نظر / 8 بازدید