۱۳ دسامبر

پايان بغض تولد لحظه هاي بي قراي ام 
 هميشه کسي است براي آمدن،که هرگز نيامده اس

 

ما همه خوبيم!

بشنو و باور نکن

/ 2 نظر / 8 بازدید
رونيکا

من که نمی تونم بشنوم پس نمی تونم باور هم نکنم