مانده تا برف زمين اب شود
مانده تا بسته شود اين همه نيلوفر وارونه چتر
نا تمام است درخت
زير برف است تمنای شنا کردن کاغذ در باد
و فروغ تر چشم حشرات
وطلوع سر غوک از افق درک حياط
مانده تا سينی ما پر شود از صحبت سنبوسه و عيد
در هوايی که نه افزايش يک ساقه طنينی دارد
و نه اواز پری ميرسد از روزن منظومه برف
تشنه زمزمه ام
مانده تا مرغ سر چيمه هذيانی اسفند صدا بردارد
پس چه بايد بکنم؟
من که در لخت ترين موسم بی چهچهه سال
تشنه زمزمه ام
بهتر ان است که برخيزم
رنگ را بردارم 
روی تنهايی خود نقشه ی مرغی بکشم

/ 0 نظر / 5 بازدید