4 سبتامبر


یک نفر.... یک جایی تمام رؤیایش لبخند توست وزمانی که به تو فکر میکند احساس میکند که زندگی واقعا ارزش زندگی کردن را دارد. پس هر گاه احساس تنهایی کردی این حقیقت رو به خاطر داشته باش یک نفر ... یک جای... در حال فکر کردن به توست

/ 1 نظر / 8 بازدید
نازلی

های هی هانی ...خوفی ؟ خبری ازت نیست خانوم راننده [نیشخند] حالا بهت میزنگم میحرفیم [چشمک]